Aktuelt

Har selskapet ditt levert årsregnskapet for 2019 for sent og blitt ilagt forsinkelsesgebyr? Da kan du søke om fritak, og Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak Les artikkel

12februar

Nytt fra Revisor

Ny runde med kompensasjon for faste utgifter I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel Les artikkel
Skatte- og avgiftsendringer i 2021 I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En Les artikkel
Budsjettavtalen 1.12.2020 mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet. Noen av de tidligere fremsatte forslagene ble det ikke noe av og andre forslag Les artikkel

10desember

Nytt fra Revisor

Støtteordningene som fortsatt gjelder : Flere av de midlertidige tilskudds- og støtteordningene som myndighetene opprettet for å avhjelpe de økonomiske virkningene av koronautbruddet gjelder fortsatt. I dette nyhetsbrevet gir vi Les artikkel
Offentlig virksomhet og næringsdrivende som kjøper tjenester fra utlandet, skal selv beregne merverdiavgift. Denne bestemmelsen er det mange som glemmer eller ikke er klar over.    Les mer om dette i Les artikkel
Innleie er stort sett både lovlig og uproblematisk, men ikke helt sjelden skjer innleie på sviktende grunnlag eller med bakgrunn i mangelfulle vurderinger. Fallgruvene knytter seg tidvis til vilkårene for Les artikkel
Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi Les artikkel
Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene. Konkret innebærer endringene dette for hhv. sykepenge-, omsorgspenge- og dagpengeordningen. Les Les artikkel
Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021 I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver. Les mer her   Les artikkel
Artikkelen omtaler en ordning som gjør at personer og virksomheter som har betalingsproblemer som følge av koronaepidemien, kan søke om en kortvarig betalingsutsettelse på de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen Les artikkel
I denne artikkelen  fra Revisorforeningen, kan du lese mer om at det ikke bare er å bestemme at arbeidstakerne skal ha hjemmekontor. Arbeidsgivere må ta hensyn til mange regler når Les artikkel
Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Det åpnes for søknader fra 15. august. Søknadsfristen er 15. september.  Les artikkel
I nyhetsbrevet på denne linken fra Revisorforeningen, finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at Les artikkel
Koronakrisen medfører store og uoversiktlige konsekvenser for samfunnet, for bedrifter og enkeltpersoner. Hvilke tiltak er egentlig vedtatt og hvilke tiltak er fortsatt på forslagsstadiet? Når settes tiltakene i kraft og Les artikkel
I nyhetsbrevet fra Revisorforeningen denne gang,  finner du oppdatert informasjon om endringene i den statlige kompensasjonsordningen samt noen endringer som gjelder permitteringer og forskjellige ytelser fra NAV. Foretak som har Les artikkel
I nyhetsbrevet  fra Revisorforeningen på denne linken kan du  lese om forslagene i revidert nasjonalbudsjett samtidig som du får noen råd når det gjelder den statlige kompensasjonsordningen. Ved å søke Les artikkel
  Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett. Mange av forslagene er tiltak for å møte de økonomiske virkningene av virusutbruddet. Flere av forslagene er oppfølging av Les artikkel
Foretak som er pålagt av staten å stenge kan søke om tilskudd fra lørdag 18. april på kompensasjonsordning.no. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra mandag 20. april. Tilskuddet Les artikkel
Revisorforeningen er blant dem som har trykket sterkest på for å få til en slik utsettelse. – Det er svært gode nyheter at Finansdepartementet har tatt våre mange innspill til etterretning Les artikkel