Kategori: Uncategorized

Det kan søkes om utsatt frist for skattemeldingen til 20 august

Finansdepartementet har fastsatt at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist fra 31. mai til 20. august 2021 for skattemeldingen for 2020.  Ta gjerne kontakt med din revisor hvis du … Les mer » “Det kan søkes om utsatt frist for skattemeldingen til 20 august”

Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars

Lønnsstøtteordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 11. mars. Før dette skal det fastsettes forskrifter og publiseres veiledning … Les mer » “Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars”

Kompensasjonsordning 2 – søknadsfristen er utsatt til 15. juni

Kompensasjonsgraden for perioden januar-februar 2021 økes fra 80 til 85 prosent. Næringsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften til kompensasjonsordning-2: Fristen for å sende inn søknad om tilskudd for alle perioder … Les mer » “Kompensasjonsordning 2 – søknadsfristen er utsatt til 15. juni”

Nytt fra revisor

Gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap. Les mer her ;

Du må sjekke skattemeldingen

Du er selv ansvarlig for å sjekke opplysningene i skattemeldingen. En enkel kontroll kan være som «å plukke penger på gaten». Feil som ville gitt deg lavere inntekt, er kanskje … Les mer » “Du må sjekke skattemeldingen”

Var du forsent ute med å levere 2019- regnskapet? Du kan unngå forsinkelsesgebyret

Har selskapet ditt levert årsregnskapet for 2019 for sent og blitt ilagt forsinkelsesgebyr? Da kan du søke om fritak, og Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak … Les mer » “Var du forsent ute med å levere 2019- regnskapet? Du kan unngå forsinkelsesgebyret”

Nytt fra Revisor

Ny runde med kompensasjon for faste utgifter I dette nyhetsbrevet kan du lese om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel … Les mer » “Nytt fra Revisor”

Nytt fra Revisor

Skatte- og avgiftsendringer i 2021 I dette nyhetsbrevet kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En … Les mer » “Nytt fra Revisor”

Flere skatteendringer i budsjettforliket

Budsjettavtalen 1.12.2020 mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet. Noen av de tidligere fremsatte forslagene ble det ikke noe av og andre forslag … Les mer » “Flere skatteendringer i budsjettforliket”

Nytt fra Revisor

Støtteordningene som fortsatt gjelder : Flere av de midlertidige tilskudds- og støtteordningene som myndighetene opprettet for å avhjelpe de økonomiske virkningene av koronautbruddet gjelder fortsatt. I dette nyhetsbrevet gir vi … Les mer » “Nytt fra Revisor”

Kjøp av tjenester fra utlandet

Offentlig virksomhet og næringsdrivende som kjøper tjenester fra utlandet, skal selv beregne merverdiavgift. Denne bestemmelsen er det mange som glemmer eller ikke er klar over.    Les mer om dette i … Les mer » “Kjøp av tjenester fra utlandet”

Innleie av arbeidskraft

Innleie er stort sett både lovlig og uproblematisk, men ikke helt sjelden skjer innleie på sviktende grunnlag eller med bakgrunn i mangelfulle vurderinger. Fallgruvene knytter seg tidvis til vilkårene for … Les mer » “Innleie av arbeidskraft”

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi … Les mer » “Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021”

Ordningene med utvidet rett til omsorgspenger, sykepenger og forhøyet dagpengesats forlenges

Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene. Konkret innebærer endringene dette for hhv. sykepenge-, omsorgspenge- og dagpengeordningen. Les … Les mer » “Ordningene med utvidet rett til omsorgspenger, sykepenger og forhøyet dagpengesats forlenges”

Statsbudsjettet 2021

Skatteendringer i Statsbudsjettet for 2021 I statsbudsjettet foreslås det bl.a. mer gunstige verdsettelsesregler ved formuesbeskatningen og lettelser i reglene for beskatning av gaver fra arbeidsgiver. Les mer her  

Utsettelser av skatte- og avgiftskrav

Artikkelen omtaler en ordning som gjør at personer og virksomheter som har betalingsproblemer som følge av koronaepidemien, kan søke om en kortvarig betalingsutsettelse på de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen … Les mer » “Utsettelser av skatte- og avgiftskrav”

Regler for bruk av hjemmekontor

I denne artikkelen  fra Revisorforeningen, kan du lese mer om at det ikke bare er å bestemme at arbeidstakerne skal ha hjemmekontor. Arbeidsgivere må ta hensyn til mange regler når … Les mer » “Regler for bruk av hjemmekontor”

Tilskuddsordning for omstilling i reiselivsbedrifter

Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Det åpnes for søknader fra 15. august. Søknadsfristen er 15. september.  … Les mer » “Tilskuddsordning for omstilling i reiselivsbedrifter”

Revisor informerer

I nyhetsbrevet på denne linken fra Revisorforeningen, finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at … Les mer » “Revisor informerer”

Koronakrisen – konsekvenser og tiltak for bedrifter og ansatte

Koronakrisen medfører store og uoversiktlige konsekvenser for samfunnet, for bedrifter og enkeltpersoner. Hvilke tiltak er egentlig vedtatt og hvilke tiltak er fortsatt på forslagsstadiet? Når settes tiltakene i kraft og … Les mer » “Koronakrisen – konsekvenser og tiltak for bedrifter og ansatte”