Statsbudsjettet 2023 – Forslag til endringer i skatt og avgifter

I dag la Regjerningen fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2023. Nedenfor kan du lese om de vesentligste forslag til endringer i skatt og avgifter som ble lagt fram.

Inntektsskatt:
Trygdeavgift
Regjeringen foreslår å redusere satsene for trygdeavgift på lønn/trygd og næringsinntekt med 0,1 prosentenhet til henholdsvis 7,9 og 11,1 prosent. Satsen på pensjon videreføres på 5,1 prosent. Nedre grense for å betale trygdeavgift foreslås videreført uendret på 64 650 kroner.

Trinnskatt
Regjeringen foreslår at satsene i trinn 1 og 2 i trinnskatten videreføres uendret, mens satsene i trinn 3 til 5 økes med 0,1 prosentenhet.

Regjeringen foreslår å justere innslagspunktene i trinn 1 og 2 med forventet lønnsvekst, 4,2%. Innslagspunktet i trinn 3 økes til 644 700 kroner (0,1%), mens innslagspunktene i trinn 4 og 5 videreføres uendret fra 2022.

Minstefradrag / Personfradrag
Det foreslås ingen endringer i sats eller øvre grense for minstefradrag.
Personfradraget foreslås økt fra 58 250 kroner til 73 100 kroner (25,5%)

Utbytteskatt
Oppjusteringsfaktoren for utbytte foreslås økes fra 1,6 til 1,72 for personer, med virkning fra 6.10.22
Marginalskatten vil da øke fra 49,5 prosent til 51,5 prosent.

Privat konsum i selskap
Høringsforslag fra 9. mai 2022 om forslag til særregler for skattlegging av privat konsum i selskap. Regjeringen vil legge frem et justert forslag i 2023, med sikte på ikrafttredelse i 2024.

Endringer i inntektsfradrag
Fagforeningskontingent, maksimalt fradrag økes fra 5 800 kroner til 7 700 kroner.
Reisefradrag, det foreslås å prisjustere kilometersatsen og bunnbeløpet i reisefradraget. Kilometersatsen økes fra 1,65 til 1,70 kroner, og bunnbeløpet fra 14 000 til 14 400 kroner.

Formuesskatt:
Formuesskattesatsen for formuer under 20 millioner kroner økes fra 0,95 til 1,0 prosent.
Øvrige satser og beløpsgrenser holdes nominelt uendret.

Formuesskatt – verdsettelse
Det foreslås å øke verdsettelsen av aksjer og næringseiendom mv. fra 75 prosent til 80 %.

Arbeidsgiveravgift:
Det foreslås å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønnsinntekt over 750 000.

El-bil / Merverdiavgift – engangsavgift – firmabil
Det foreslås merverdiavgift for personbiler på delen av kjøpesummen som er over 500 000 kroner.
Omregistreringsavgift for elbiler forslås økt til samme nivå som for øvrige personbiler.
Engangsavgift for alle biler – foreslås å innføre en ny vektkomponent i engangsavgiften.
Firmabil, det foreslås å likestille elbiler med andre biler i beskatningen. Dvs fjerne  verdsettingsrabatten for elbiler som for 2022 er 20 %.