Statsbudsjettet 2019

Skattesatsen reduseres til 22 % for både personer og selskaper. Ellers er det få overraskelser i statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 2018.

I tillegg til satsreduksjonen kan nevnes endringer i rentebegrensningsreglene og plikt for arbeidsgiver til å innberette tips. Økningen i sukkeravgiften som ble gjennomført i 2017 reverseres og flypassasjeravgiften økes for reiser ut av Europa fra 1. april 2019. Det foreslås ingen lovfesting av gjennomskjæringsregelen i statsbudsjettet. Det foreslås heller ingen endringer i avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner.

Hovedpunktene i forslaget er:

Skattesatsene på inntekt
Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer settes ned til 22 prosent i 2019. Reduksjonen har sammenheng med at skattesatsene internasjonalt er på vei ned. Norge har fortsatt den høyeste selskapsskattesatsen i Norden, og flere land rundt oss setter ned satsene.

Samtidig økes satsene i trinnskatten med mellom 0,5 og 0,9 prosentenheter.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,33 til 1,44, slik at slik at effektiv skattesats blir 31,68 prosent.

Formues- og eiendomsskatten
Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld fra 20 % til 25 prosent i 2019.

Samtidig foreslås det en liten økning i bunnfradraget i formueskatten til 1,5 millioner kroner (3 millioner kroner for ektepar).

Den maksimale satsen for eiendomsskatt foreslås redusert fra 7 til 5 promille fra 2020. I tillegg blir det obligatorisk for kommunene å bruke formuesgrunnlagene som beregningsgrunnlag for bolig. Fritidsbolig må fortsatt takseres. Eiendomsskattegrunnlaget skal uansett ikke overstige 70 prosent av markedsverdien fra 2020. Dette gjelder både bolig og fritidsbolig.

Endrede skatteregler for tips
Tips er skattepliktig etter dagens regler også, men i praksis blir den ikke skattlagt. Det skyldes at arbeidsgiverne ikke har plikt til å innrapportere tips de ansatte mottar. Regjeringen vil fra 2019 pålegge arbeidsgivere plikt til å innrapportere tips. Fra samme tidspunkt blir det innført nye bokføringsregler som gjør at arbeidsgiver uansett må holde oversikt over mottatt tips.

Endringer i rentebegrensningsreglene
Rentebegrensningsregelen skal motvirke at flernasjonale konsern reduserer skatten i Norge ved å plassere uforholdsmessig mye gjeld i norske selskap. Dagens regel innebærer at fradraget for interne renter blir avskåret dersom selskapets netto rentekostnader overstiger 25 prosent av en skattemessig resultatstørrelse (EBITDA), og et minste terskelbeløp på 5 millioner kroner.

Rentebegrensningsregelen utvides til også å omfatte eksterne renter. Terskelbeløpet i den nye regelen heves til 25 millioner kroner i netto rentekostnader. Konsern som samlet har rentekostnader lavere enn 25 millioner kroner i Norge, omfattes derfor ikke av endringen.

For at regelen ikke skal ramme ordinære låneforhold, foreslår regjeringen også en ny unntaksregel som skjermer selskap med en egenkapitalandel som er lik eller høyere enn egenkapitalandelen i konsernet globalt. Unntaksregelen innebærer blant annet at helnorske konsern alltid får fullt fradrag for eksterne renter, f.eks. fradrag for renter på banklån.

To rentebegrensningsregler
Gjeldende regel om begrensning av rentefradraget beholdes for renter betalt til en nærstående långiver utenfor konsernet. Dette gjelder selv om egenkapitalandelen tilfredsstiller kravet etter unntaket ovenfor.

Hjemmehørendebegrepet for selskaper
I tråd med anbefalingene fra Skatteutvalget foreslås det innført en regel om at selskap stiftet i Norge, og utenlandske selskap med reell ledelse i Norge, i utgangspunktet anses skattemessig hjemmehørende i Norge. Selskap hjemmehørende i et annet land etter skatteavtale, skal likevel ikke anses hjemmehørende i Norge.

Se mer i Prop 1 LS (2018-2019) kapittel 8.

Personalrabatt og overtidsmat
Da det ble vedtatt nye regler for naturalytelser fra 2019 i revidert nasjonalbudsjett i juni 2018 var det forutsatt at de maksimale beløpene for skattefrie personalrabatter og for overtidsmat skulle fastsettes i statsbudsjettet for 2019. Beløpsgrensene er foreslått til hhv. kr 7 000 pr. år og kr 200 pr. måltid.

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende
Grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende foreslås økt fra 6 til 7 prosent av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 og 12 G.

Reisefradraget
Det foreslås en felles beløpsgrense i reisefradraget på 97 000 kroner for arbeids- og besøksreiser innenfor og utenfor EØS-området. Beløpsgrensen gjelder også for utgifter til bompasseringer, fergebilletter og flybilletter.

Overskudd på dagdiett
Det foreslås å innføre en skattefri sats på kostgodtgjørelse ved reise uten overnatting på kr 200 for reiser mellom 6 og 12 timer og kr 400 for reiser over 12 timer. I dag beregnes det ikke overskudd på kostgodtgjørelse uten overnatting innfor statens satser.

Aksjesparekonto
Ordningen med aksjesparekonto endres slik at utsatt beskatning også omfatter utbytte fra aksjer og fondsandeler. Det foreslås også at verdipapirer på aksjesparekonto kan overføres til den andre ektefellens aksjesparekonto ved skilsmisse og til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte.

Skattebegrensning
Ordningen med skattebegrensning ved liten skatteevne lukkes for nye brukere.

Beløpsgrenser i personbeskatningen
Personfradraget og minstefradraget lønnsjusteres, mens de fleste andre beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal årlig sparing med BSU.

Avgifter
– Regjeringen foreslår å redusere elavgiften med ett øre per kWh ut fra prisjustert sats.
– Regjeringen foreslår å reversere økningen i sjokolade- og sukkervareavgiften tilbake til prisjustert nivå for 2017.
– Det innføres en avstandsdifferensiering for flypassasjeravgiften fra 1. april 2019. For reiser ut av Europa settes avgiften til kr 200 og for reiser innenriks og i Europa settes avgiften til kr 75.
– Det foreslås flere endringer som forsterker klima- og miljøinnretningen avgiftssystemet:
– Ytterligere miljødifferensiering av engangsavgiften for motorsykler.
– Avvikling av særfordelen i CO2-komponenten i engangsavgiften for drosjer.
– Innføring av vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner.
– Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for e-bøker og e-tidsskrift fra 1. juli 2019. Regjeringen kommer tilbake med et konkret forslag i Revidert nasjonalbudsjett.
– Det foreslås ingen endringer i avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner, men vil heller følge med på utviklingen i EU.