Skattenyheter i statsbudsjettet for 2020

Forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem i dag 7.10.2019.  Det er forholdsvis begrensede endringer vedrørende skatt.

Endringer i personskatt. 

Det foreslås ingen endringer i skattesatsene for personer.  NRK’s kringkastingsavgift foreslås fjernet, og at innkreving i stedet skjer gjennom skattesystemet (reduksjon av personfradraget).

Endringer næringbeskatning

Formuesskatt- For nystiftede selskaper har det så langt vært en egen regel om at formuesverdi settes til innbetalt kapital og overkurs i stiftelsesåret. Dette har vært en mulighet til å redusere formuesskatten for noen, og til utilsiktede formuesøkninger for andre. Reglene endres slik at vanlige regler om skattemessige verdier skal legges til grunn, men vurdert 1. januar året etter (som i dag gjelder ved kapitalendringer). Samme verdsettelsestidspunkt innføres også for to fusjonstyper som ikke nødvendigvis gir kapitalendringer; forenklede fusjoner etter aksjeloven § 13-24, og omvendt mor-datterfusjon.

Videre justeres reglene for verdsettelse av næringseiendom eid av selskap noe, ved bruk av sikkerhetsventilen om verdsettelse til dokumentert markedsverdi. Endringer skal hindre at verdien reduseres to ganger, først i selskapet, og deretter som rabatt på aksjene.

Opsjonsskatt for små oppstartsselskap-  Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Det foreslås å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 ansatte. Maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 million kroner

Rentebegrensning – Reglene har i dag et tosporet system. De som er omfattet av «konsernregelen» vil kunne få fullt fradrag for sine renter på to grunnlag; at netto rentekostnader for den norske delen ikke overstiger kr. 25 mill., eller fordi den norske del av konsernet ikke har tyngre gjeldsbelastning enn hele konsernet (målt i konsernregnskapet). Regjeringen foreslår å presisere at man i begge disse tilfelle uansett skal bruke «nærståenderegelen» på rentekostnader overfor nærstående utenfor konsernet, dvs. avskjæring av renter utover fradragsrammen på 25 % av skattemessig EBITDA, med terskel på netto rentekostnader over 5 mill.

Skattefunn- Regjeringen vil øke støtten til FoU-investeringer i bedriftene ved å endre Skattefunn-ordningen. Blant annet øker timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner. Samtidig foreslår regjeringen flere tiltak for å bedre kontrollen med ordningen.

Eiendomsskatt – Regjeringen varsler at de skal komme tilbake til en redusert maksimalsats for bolig- og fritidsbolig fra 5 promille til 4 promille

350-kronersgrensen for avgiftsfri vareinnførsel – Regjeringen foreslår å oppheve den avgiftsfrie grensen på 350 kroner for vareimport. Det foreslås samtidig en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske selgere og e-handelsplattformer med sikte på innføring 1. april 2020.

Endringer som varsles

Finansskatt – det varsles at det jobbes videre med en mulig omlegging av finansskatten.

Kildeskatt på renter og royalty – også i år varsler departementet at de vil sende ut et høringsnotat om innføring av kildeskatt på renter og royalty som går ut av Norge. Dette er et vanskelig tema, som kan få stor betydning ved betalinger ut av Norge. Det varsles at høringsnotatet kommer i 2019, og at nye regler fremmes i 2020.

Harmonisering av reglene for skatt og regnskap for å forenkle rapporteringen. Per i dag er det forskjeller i reglene for beregning av regnskapsmessig inntekt, og skattemessig inntekt, for eksempel forskjeller i avskrivningsreglene. Her vurderer departementet om det er mulig å endre reglene, slik at det i større grad kan beregnes en samlet inntekt for skatt og regnskap.