Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

 

Regjeringen foreslår en rekke endringer i skattereglene i revidert nasjonalbudsjett.

Mange av forslagene er tiltak for å møte de økonomiske virkningene av virusutbruddet. Flere av forslagene er oppfølging av tidligere vedtak i Stortinget eller har vært varslet tidligere. Her kommer noen av de. 

Oppfølgning av tidligere vedtak i Stortinget

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter for tredje termin (mai og juni) 2020.

I sone V, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget.

Endringene innebærer en avgiftslettelse på om lag 8,2 milliarder kroner i 2020.

Regjeringen foreslår videre at forfalltidspunktet for arbeidsgiveravgift for tredje termin utsettes fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Utvidet opsjonskatteordning for små oppstartselskaper

Regjeringen foreslår å utvide opsjonskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen.

Utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivingsatsen for 2020 øker fra 20 til 30 prosent.

Nye regler for utsatt betaling av skatt og avgift mv.

I forbindelse med virusutbruddet er det gitt utsettelse med betaling av en rekke skatter og avgifter. Departementet foreslår midlertidige forskriftshjemler som gir åpning for mer fleksible ordninger for betalingsutsettelse i perioden fra 1. juli 2020 til 31. desember 2020. Det foreslås videre at renter beregnes med 6 pst. pr år i stedet for den ordinære forsinkelsesrenten på 9,5 pst.

Forøvrig henvises til; Regjeringen