Revidert Nasjonalbudsjett 2019

14. mai la Regjeringen frem forslag til skatte- og avgiftsendringer i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Generelt var det få endringer av betydning på skatteområdet, men litt større nyheter på avgiftsområdet.

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker
Regjeringen forslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrift og bøker fra 1. juli 2019. Forslaget er begrunnet med et ønske om lik behandling av trykte og elektroniske tidsskift og bøker, og tar sikte på å gjøre det nøytralt for en eksisterende tilbyder å gå over til (hel)digital publisering, og at valget av publiseringsform skal være nøytralt for nye tilbydere. Også strømming og nedlastning av lydbøker vil omfattes av fritaket.
Andre endringer:
• Regjeringen foreslår å fjerne engangsavgiften for kjøretøy over 20 år
• Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften for motorsykler
• Momskompensasjon bygging av idrettsanlegg

Ingen skatteendringer i revidert budsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2019 er lagt fram uten forslag til vesentlige endringer i skattereglene.

De endringene Regjeringen foreslår er:
• Enkelte justeringer og oppdateringer i reglene om skattlegging av ektefeller. Endringen går ut på at hovedregelen om at ektefeller skal skattlegges under ett for alminnelig inntekt oppheves. Dette er en regel som ikke har praktisk betydning etter at skatteklasse 2 ble opphevet. Det foreslås også at tidspunktet for når ektefeller skal skattlegges som ektefeller endres til utgangen av 31. desember året før inntektsåret (i dag 31. oktober).
• Endring av ordlyden i skatteloven § 2-40 for å klargjøre at skattefritaket for aksjeselskap som er eid fullt ut av Norges Bank også omfatter selskap stiftet i utlandet dersom selskapet er hjemmehørende i Norge.
• Endring av reglene om renter på restskatt slik at skattyteren fortsatt kan slippe rentetillegg hvis restskatten betales innen 31. mai i skattefastsettingsåret.
• Tidspunktet fra når det skal beregnes renter i saker om refusjon av utbytteskatt til utenlandske aksjonærer settes til 1. juli i det året utbyttet blir utdelt.
• Endring av skatteforvaltningsloven ved at skattemyndighetenes omgjøringstilgang som følge av dom også gjelder for søksmål mot en skatteklagenemnd.

Finansdepartementet har lenge varslet om at det arbeides med en rekke lovtiltak.
Det er blant annet ventet Lovforslag for følgende:
• Gjennomgang av SkatteFunn-ordningen
• Endring av konsernbidragsreglene etter Yara-dommen
• Endring av finansskatten
• Innføring av kildeskatt på renter og royalty
• Endringer i NOKUS-reglene
• Tiltak for å styrke skattyters rettssikkerhet

Har du spørsmål til revidert nasjonalbudsjett 2019, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

For øvrig henvises det til Regjeringen og Revidert nasjonalbudsjett 2019 og Revisorforeningen

https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2019/revidert-nasjonalbudsjett-2019/id2643604/
https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/ingen-skatteendringer-i-revidert-budsjett/
https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/elektroniske-tidsskrifter-og-andre-avgift-endringer/

Oslo, 15. mai 2019