Økonomiske tiltakspakker fra Regjering og Storting

Regjeringen arbeider aktivt med å fremme tiltakspakker for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen.

  1. mars 2020 ble Stortinget enige om blant annet disse tiltakene:

Tiltak for bransjer og bedrifter

Innbetalingen av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april utsettes. Midlertidig reduksjon av den lave momssatsen til 8 prosent, med virkning fra 1.1.2020.

 Permittering

Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % av inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlingelønnen.

 Sykepenger

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

 Omsorgspenger

Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.

Inntektssikringsordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

 

Regjeringen har også fremmet andre tiltak, men disse er pr i dag ikke vedtatt av Stortinget. Dette omfatter blant annet:

Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter

Det foreslås etablert en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til korona-utbruddet. I første omgang foreslås det at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det.

Utsatt betalingsfrist arbeidsgiveravgift

Det foreslås utsatt betaling for arbeidsgiveravgiften som forfaller 15. mai.

 Tilbakeføring av underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018

Det innføres endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra 2019 og 2018.