Når kan dagdiett på reiser innenlands utbetales skattefritt?

Merkostnad
En skattefri dekning av kostutgifter på reise forutsetter at arbeidstaker er påført en merkostnad. Dette er avgjørende for at utgiftsdekningen ikke behandles som skattemessig fordel, eller som dekning av en privat utgift.
Utgifter til mat på reise i forbindelse med utførelse av arbeidet, gir i seg selv ikke rett til skattefri kostnadsdekning fra arbeidsgiver. Dette er utgifter som en arbeidstaker vil ha uansett og uavhengig av hvor arbeidet utføres. Det må være snakk om en ekstra kostnad til mat, oppstått på den aktuelle reisen. For dagsreiser tar man utgangspunkt i arbeidstakers arbeidssituasjon, og om reise er en del av den ansattes normale arbeidssituasjon eller ikke.

Regelmessig reising
For arbeidstakere hvor arbeidet innebærer regelmessig reising, vil det være forutsigbarhet med hensyn til bespisning. Kostnader til mat på slike reiser likestilles med utgifter til kantine, matbutikk eller lignende, som ansatte uten reisevirksomhet påføres.
Regelmessig reising er når arbeidstakere ikke har en stedbunden arbeidsplass.
Eksempler på arbeidstakere som ikke har rett til skattefri kostnadsdekning fra arbeidsgiver, fordi arbeidet innebærer regelmessig reising, er håndverkere og selgere.

Stedbunden arbeidsplass
Arbeidstakere med fast arbeidssted, som har enkelte reiser i forbindelse med kundemøter, kurs eller lignende, kan ha merutgifter til kost når de er på reise.
For disse arbeidstakere er muligheten til å planlegge dagen og måltider ikke til stede i samme utstrekning som på en vanlig arbeidsdag, slik at kostutgifter i slike tilfeller er skattefrie.

Vilkår etter skattebetalingsforskriften
Skattebetalingsforskriften (§ 5-6-12 (4) siste punktum) gir følgende tilleggsvilkår for at
dagdiett kan utbetales trekkog skattefritt:
• Merkostnadene må gjelde tjenestereiser/yrkesreiser.
• Godtgjørelsen må være innenfor angitte forskuddssatser.
• Det må lages en reiseregning etter gitte kriterier.

Arbeidsgiveravgift
I den utstrekning kostgodtgjørelsen blir trekkpliktig, helt eller delvis, må arbeidsgiver beregne
og betale arbeidsgiveravgift av den trekkpliktige delen.
Mer om dette kan du lese her:
skatteetaten.no