Koronapandemien – Hvilke krav stilles til deg som er styremedlem?

Koronapandemien har i løpet av kort tid skapt store utfordringer for mange privatpersoner og virksomheter. I den utfordrende tiden vi er inne i, er det helt essensielt at virksomhetens ledelse holdes løpende orientert om virksomhetens status og utvikling, og at ledelsen er handlekraftig. Koronapandemien vil ta slutt en dag, men viktigere enn noen gang er at styret ikke lider av beslutningsvegring. Dersom styret sitter stille på gjerdet, i påvente av at pandemien skal ta slutt, vil trolig mye gå tapt. Da kan det være for sent, man må agere nå!

8 tips til godt styrearbeid under koronapandemien

1 – KJENN DITT ANSVAR SOM STYREMEDLEM

Som styremedlem er du ansvarlig for forvaltningen av selskapet, j.fr. asl § 6-12, og styret skal sørge for en forsvarlig organisering av selskapet, herunder påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

2 – HVA ER STATUS, HVOR TRYKKER SKOEN?

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig, j.fr. asl. § 6-13. – Hvilke konsekvenser har koronapandemien gitt for ditt selskap, og hvordan er framtidsutsiktene?

3 – REALISTISK BUDSJETT, HERUNDER LIKVIDITETSBUDSJETT

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Dersom koronapandemien har påvirket selskapets stilling, så må det utarbeides nye budsjetter. Det er dessverre tid for å ta de vanskelige avgjørelsene. Budsjettet skal være så realistisk som mulig. I tillegg må det utarbeides et likviditetsbudsjett. – Vil selskapet kunne betale regningene sine fortløpende?

Det kan være formålstjenlig å utarbeide flere budsjettutgaver, avhengig av hvilke muligheter man har for framtidig likviditet og inntjening.

4 – GJØR DEG KJENT MED MYNDIGHETENES TILTAKSPAKKER

Regjeringen har gitt flere «krisepakker» for å begrense negative konsekvenser for privatpersoner og virksomheter. Benytt de mulighetene som disse gir. For mer info, sjekk

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

5 – EGENKAPITALSTATUS

Dersom man antar at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av selskapets virksomhet, skal styret straks behandle saken, j.fr. asl § 3-5. Dersom man ikke evner å gjenopprette egenkapitalen til et forsvarlig nivå, skal styret foreslå å oppløse selskapet.

6 – DU KAN KOMME I STRAFFEANSVAR

Dersom man tilbakeholder opplysninger overfor nåværende og framtidige kreditorer, vil man kunne havne i erstatningsansvar, j.fr. asl § 17-1.

Det er forbudt å drive for «kreditors regning», j.fr. asl.  § 6-18. 1. ledd og straffeloven § 284, j.fr. § 287.

7 – HUSK DOKUMENTASJON!

Husk å skrive protokoller og dokumenter de vurderinger som styret foretar. Dette gjelder også telefonsamtaler, skypemøter mv. God dokumentasjon er alfa og omega ved eventuelle senere beskyldninger mv.

8 – VÆR SNILL, MEN IKKE DUMSNILL

Det er tid for å ta vare på hverandre, noen ganger er den beste omtanken tidvis litt smertefull.