Forslag til statsbudsjett 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble fremlagt torsdag 12.10.17. Forslaget skal nå behandles i Stortinget og vil bli sannsynligvis bli vedtatt (med eventuelle endringer) før jul. Budsjettet er preget av at vi er i et valgår og det er ikke store overraskelser eller store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Skatteforliket som ble vedtatt i 2016 videreføres i stor grad også i dette budsjettet.

Her følger kortversjonen av endringene på skatte- og avgiftsområdet. Mer opplysninger og detaljer finner du på www.statsbudsjettet.no.

Satser:

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24% til 23%.
 • Skattesatsen på aksjeinntekter (utbytte og gevinster for personer) økes fra 29,76% i 2017 til 30,59% i 2018.
 • Marginalskatt er fortsatt på 46,6%. Samlet beskatning på selskap og aksjonær på overskudd som deles ut som utbytte forblir uforandret på 46,6%.
 • Trinnskatten for personer økes noe for å kompensere for reduksjon i skattesats på alminnelig inntekt.
 • Merverdiavgiftssatsen for overnatting, reiser, underholdning etc foreslås økt fra 10% til 12%.
 • Formuesskattesatsen beholdes uendret, men «rabatten» på arbeidende kapital (personlig eide driftsmidler, aksjer, aksjefondsandeler etc) økes fra 10% til 20%. Bunnfradraget i formuesskatt beholdes uendret på kr 1 480 000,-.
 • Differensierte satser på arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres.
 • Skatteklasse 2 foreslås opphevet.

Annet:

 • Det foreslås endringer (lettelser) i beskatning av opsjoner.
 • Aksjesparekonto – AKS: Overgangsperioden utvides til hele 2018.
 • Fondskonto/Unit Link: Det varsles innstramming av beskatningen på denne.
 • El-bil: Det foreslås høyere engangsavgifter for tunge el-biler.
 • Reglene for fradrag for kost og losji for pendlere foreslås innstrammet.
 • Det innføres en «AirBnB»-regel som gjør korttidsutleie (mindre enn 30 dager) av egen bolig skattepliktig.
 • For konsernbidrag over landegrensene, bilavgifter og eiendomsskatt er det kun mindre justeringer.

Andre kommentarer:

 • Innbetalt kapital i AS: Det har vært diskusjon om man ville få endringer (f.eks rekkefølgeregelen). Det er det ikke sagt noe om i dette budsjettforslaget.
 • Rentebegrensningsregelen beholdes uendret inntil videre. Det er varslet en endring som kan få virkning fra 2019.
 • Finansskatten opprettholdes med 25% skatt på overskudd og 5% ekstra arbeidsgiveravgift. Det arbeides med presisering av reglene.

Ta kontakt med din revisor i Rg for råd og veiledning om hvordan statsbudsjettet for 2018 påvirker din økonomi.