Endringer i regnskapsloven er vedtatt

I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og bortfall av krav i aksjelovene til åpningsbalanser.

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Lovendringene innebærer at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Små foretak får imidlertid et nytt notekrav om å opplyse om usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift.

Det er tatt inn ytterligere presiseringer i notekravene til opplysninger om egne aksjer (både for små, øvrige og store foretak). Videre inneholder lovendringene regler om at små enkeltpersonforetak og enkelte små ansvarlige selskap kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt når dette kan anses som god regnskapsskikk.

Kravene i aksjelovene til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap er opphevet. Kravene til åpningsbalanse i lov om finansforetak og finanskonsern er også opphevet. Videre kan allmennaksjeselskap unnlate å utarbeide mellombalanser ved fusjoner dersom samtlige aksjeeiere som deltar i fusjonen samtykker til dette.

For ytterligere opplysninger, se Stortingets hjemmesider