Aksjesparekonto fra 1. september 2017

Ordningen innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av slike verdipapirer på kontoen skattlegges ikke ved salg, men først når midlene tas ut av kontoen. På denne måten kan man reinvestere hele gevinsten uten å måtte ta høyde for skatt.

Hensikten er å gjøre det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.

Det er kun banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond som kan tilby aksjesparekonto, og disse kan tilbys fra 1. september 2017.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift som regulerer alle de praktiske forhold rundt behandling av aksjesparekonto.

Det er vedtatt overgangsregel som innebærer at aksjonær i inntektsåret 2017 kan overføre børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten beskatning.

Ønsker du mer informasjon om aksjesparekonto, ta kontakt med ett av våre kontorer.